Page 5 - BIM_FORUM_2016
P. 5

apsikeitimo modelis, naudojant    labai svarbu žinoti, kaip organi-   sios BIM sistemą, teigiamai įver-
IFC (angl. Industry Foundation    zuoti projektus naudojant „Open    tino BIM teikiamus pranašumus.
Classes) failų formatą (IFC stan-   BIM“ procedūras ir standartus.    „BIM Forum Vilnius 2016“ metu
dartas – ISO 16739). Esminis     Dažnai įmonės, vos pradėjusios    bus demonstruojamas integruo-
reikalavimas BIM programinei     naudoti BIM, susiduria su ne-     tas BIM procesas ir bus kalbama
įrangai yra galimybė gauti kitų    sklandumais, neaiškumais, o kai    apie BIM projekto organizavimą.
projekto dalių IFC failus ir išsiųs- kurios jų net atsisako naudoti    Forume bus pristatyti ir apdova-
ti savo sukurtą informaciją. Dau-   BIM, nes nežino svarbių dalykų,    noti geriausi Lietuvos BIM projek-
guma Lietuvoje vykdytų projektų,   kurie padėtų įvaldyti sistemą.    tai. Numatytos šios nominacijos:
kurtų naudojant programas be                       	GERIAUSIAS
šių galimybių, buvo neefektyvūs.   Rengiant pirmuosius projektus,    INTEGRUOTAS BIM
Svarbu, kad projekto vykdytojai    ypač svarbu spręsti kilusius ne-   PROJEKTAS;
pagrįstų savo deklaruojamas ga-    aiškumus su BIM konsultantais
limybes, todėl patariama reika-    praktikais. Klientams, siekian-   	GERIAUSIAS
lauti jau atliktų ar atliekamų BIM  tiems geriausių rezultatų, mūsų    KONSTRUKCIJų
projektų pavyzdžių ir juos pati-   įmonė „Intelligent BIM Solutions“   PROJEKTAS;
krinti. Be technologinių dalykų,   teikia konsultavimo paslaugas.
                                     	GERIAUSIAS
                   geriausi bim Projektai        INŽINERINIų
                   lietuvoje               SISTEMų PROJEKTAS;
                   Minėtina, kad 2015 m. įvyko es-
                   minis kokybinis šuolis ir bent kai 	GERIAUSIAS BIM PROJEKTAS,
                   kurie projektai nuo pradžios iki   IŠRINKTAS FORUMO DALYVIų;
                   galo buvo vykdyti BIM aplinkoje,
                   apimant visas pagrindines pro-   	GERIAUSIAS BIM PROJEKTAS,
                   jekto dalis. Įmonės, išbandžiu-    IŠRINKTAS INTERNETO
                                      SVETAINĖS LANKYTOJų.
                                      Komisija projektus vertins pagal
                                      aiškią vertinimo sistemą. Ver-
                                      tinimo kriterijai: projekto kom-
                                      pleksiškumas, projekto kokybė,
                                      informacijos kokybė. Bus verti-
                                      namas ir BIM procesas. Ši ver-
                                      tinimo sistema leidžia įvertinti
                                      BIM pranašumą, gerinti kokybę ir
                                      užtikrinti proceso tęstinumą.
                                      Balsavimas vyksta ir interneto
                                      svetainėje www.bimforum.lt.
                                      Tokio pobūdžio renginius ketina-
                                      me organizuoti kasmet. Tikimės,
                                      jog BIM projektų ateityje tik dau-
                                      gės, o jų kokybė tik gerės.

                                     www.ibimsolutions.lt 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10