Page 4 - BIM_FORUM_2016
P. 4

ernestas beržanskis,  bim
UAB „Intelligent BIM  PRAKTIKA
Solutions“ direktorius LIETUVOJE

Džiugu, kad Lietuvoje jau yra integruotų BIM pro-             Iki šiol Lietuvoje BIM technologi-
jektų, tačiau supratimas apie BIM esmę ir prasmę             jos daugiausia buvo taikomos tik
vis dar nepakankamas. Būtent dėl šių priežasčių pa-            techniniams projektams, dažnai
grindinė renginio „BIM Forum Vilnius 2016“ tema              neapimant inžinerinių sistemų.
yra integruotas BIM projektavimo procesas. Forumo             Kitaip tariant, sukurta informa-
tikslas – pristatyti geriausius Lietuvos BIM projektus          cija nebuvo naudojama statant
ir paskatinti visus siekti aukštesnio BIM praktikos ly-          ar eksploatuojant statinį. Bū-
gio bei kokybės ir taikyti BIM ne tik projektuojant,           tent dėl šių priežasčių pagrindinė
bet ir tolesniais projekto vykdymo etapais.                „BIM Forum Vilnius 2016“ tema
                                     pasirinkta ši – integruotas BIM
bim – tai ne 3d, tai integruo-    arba tik konstrukcijų dalis paruo- projektavimo procesas.
tas bim Procesas           šiama BIM programine įranga,    „oPen bim“ standartas
Iki šiol painiojama, kas yra BIM, o  tačiau BIM esmė – integruotas    Užsakovas, prieš pasirinkdamas
kas – 3D. Daug įmonių deklaruo-    visų statinio dalių projektavimas. vykdytojų komandą, turėtų pasi-
ja gebančios vykdyti projektus                      domėti, ar naudojamos techno-
BIM aplinkoje, o pateikia tik 3D                     logijos bus suderinamos, ar yra
(trimatį) projekto dalies tūrinį at-                   pasirinktas aiškus informacijos
vaizdavimą be informacijos, tie-
sa, dažnai tai lemia naudojamų
programų apribojimai.

Dažnai BIM projektais pavadina-
mi ir tie, kurių tik architektūrinė

2 www.bimforum.lt
   1   2   3   4   5   6   7   8   9